Juniper Networks & Mist – mitte ainult uus WiFi

Juniper on seni enim tuntud seadistus rohkete ja töökindlate ruuterite ning tulemüüride poolest.  Pikalt on tootevalikus olnud ka erinevad kontorite ja andmekeskuste switchid, kuid WiFi segmendis pole seni suudetud korralikult kanda kinnitada. Senised katsed, Trapeze ost ja partnerlused Aruba ning Ruckusega lõppesid strateegliste otsuste ja turul toimunud ostu-müügi tegevuste tagajärjel. 

Samaaegselt paralleelselt oli turul endale nime tegemas ettevõtte nimega Mist Systems ja nende AI toega WiFi lahendus. Mist ei paigutanud pilve virtuaal WiFi kontrolleri installatsiooni, vaid kogu lahendus on ehitatud nullist mikroteenuste põhisele arhitektuurile, mis tagab kiiremad ja valutumad uuendused. Lisaks kasutatakse tugijaamade poolt pilve saadetud erinevaid andmeid AI sisendina, tagades sellega administraatorile analüüsitud informatsiooni lahenduse seisust.

Aastal 2019 viidi lõpule ost, millega Mist Systemsist sai üks osa Juniper Networkist. Edaspidises artiklis vaatame täpsemalt , mida kujutab endas Mist lahendus ja mis roll on tal Juniperi portfellis. Keskendume rohkem asjadel, milles Mist erineb konkurentidest ning vähem seadistustele ja seadmete nimekirjale.

Mis on Mist?

Nagu ka sissejuhatuses mainitud on Mist lahenduse puhul tegemist pilvepõhise lahendusega, mis algselt oli mõeldud WiFi tugijaamade halduseks. Juniperiga liitumise tulemusena on piiratud, kuid pidevalt täieneva, halduskeskkonna toe saanud ka Juniper EX switchid. Lahenduse komponendid võib jagada kolmeks: infrastruktuur, teenused ja Misti pilv. Andmed, mis kogutakse infrastruktuuri kihis(k.a klientide) saadetakse Mist pilve ning peale töötlust väljenduvad need teenustena. Konfiguratsioon tehakse pilve halduses ning sünkroniseeritakse sealt seadmetele. 

Joonis1. Source: www.mist.com

Teenused omavad lahenduse kasutaja vaatest suurimat rolli ning sellest tulenevalt keskendume järgnevalt nendele. Teenuste tutvustamise olen jaganud kolme blokki ja järjestanud nad enda subjektiivsel hinnangul olulisuse järgi.

  • Assurance. Kuidas teame, et seadmed töötavad ja kasutajatele on tagatud hea kasutaja kogemus. Nähtavus!
  • Virtual Assistant ehk Marvis. Abiline info otsimise lihtsustamiseks ja soovituste saamiseks. 
  • Asukoha määramise lahendus.

Assurance ja kasutaja kogemuse tagamine

Lahenduse Assurance mooduli aluseks on andmed(150 parameetrit igas kahe sekundis), mida edastatakse seadmete poolt Mist pilve analüüsiks. Suur osa andmetest on seotud ühendunud klientide ja mitte tugijaamade või switchidega, tagades sellega nähtavuse just klient seadmete kihti. Analüüsitud andmeid võrreldakse administraatori või AI poolt seatud seitsme SLE(Service Level Expectations) lävendi vastu ning kuvatakse dünaamilise koondtabelina tagasi. Andmeid saab vaadata nii asukoha, tugijaama kui ka kliendi(Marvis litsents vajalik) vaatest. Eraldi lävendid saab seadistada WiFile ja switchidele. 
Näide lävendite tabelist:

Joonis 2. Source https://manage.mist.com/

Detailse info SLE lävenditest leiad siit: https://www.mist.com/documentation/service-level-expectations-sle/

Info annab võimaluse proaktiivselt ja ka tihti enne klientide nurinat tegeleda probleemide tuvastamise ja lahendamisega. Näitena kaks probleemi, mille avastasin enda testimisete käigus:

  • Band select ei meeldinud osadele iPhonedele ja põhjustas 15 sekundilist viivitust võrku ühendumisel.
  • Kahest kasutatud DNS serverist oli esimesel nädala jooksul korduvalt probleeme, mis põhjustas päevas 2-3 viivitust veebilehtede avamisel.

Ilma Misti infota ja tagantjärgi, oleks mõlemat probleemi keeruline otsida olnud ning kliendi vaatest oleksid läinud tõenäoliselt „WiFi ei töötanud“ kategooriasse.

Koondtabelist saab liikuda ka detail vaadeteni tuvastamaks, kas antud probleem on seotud kindla kellaaja, asukoha, tugijaama, seadme või mõne muu parameetriga. Näide all, kus throughput lävendit ületavad ainult Apple iOS seadmed.

Joonis 3. Source https://manage.mist.com/

Lisaks detailse järel analüüsi tarbeks, on igal Mist tugijaamal packet capture puhver, mille sisu edastatakse Mist pilve kasutaja probleemi tuvastamisel.

Virtual Assistant / Marvis

Virtual Assistant(VA)/Marvis on eraldi litsentseeritud ja koosneb kahest suuremast funktsionaalsusest. Esiteks otsinguaken pilve kogutud info pärimiseks ning teiseks Mist AI poolt leitud probleemide lahendamise keskkonnast nimega Marvis Action. Lisaks neile kahele täiendab VA/Marvis litsents Assurance osa kliendi põhise vaate(Joonis 1 aga ühe kliendi graafikud) ning anomaalia avastamine funktsionaalsusega(AI õpib baseline ning oskab edaspidiseid sündmusi sellest eristada). 

Otsingumootoriga saab infot küsida, kas Natural ehk inimkeelselist või siis Query struktuurpäringulist keelt kasutades. Tõele au andes ei pääse(tänase seisuga) ka inimkeeleliste päringute puhul struktuuri või süntaksi tundmisest ja küsimusi tuleb osata formuleerida. Õnneks on selleks olemas piisavalt õpetlikud materjalid, vaata: https://manage.mist.com/admin/vnadocs.html .

Päringute vastused sisaldavad veaotsingute mitte ainult konkreetse seadme infot, vaid ka asukoha üldist seisukorda. Näiteks allpool oleval joonis 4 oleva väljavõtte annab info, et antud asukohas esineb selline probleem ainult ühel kliendil, ehk siis tõenäoliselt tegu ühe kliendi probleemiga. Joonis 5 aga viitab 3. mail juhtunud üldisemale asukoha probleemile, mis küll ajaliselt oli lühiajaline(tarkvara uuendus) aga mitte ainult üht klienti hõlmav . Ehk siis mõlemal juhul saime ühe päringuga ja tagant järgi korreleeritud infot asukohas toimunust.

Joonis 4. Source https://manage.mist.com/
Joonis 5. Source https://manage.mist.com/

Lisaks üleval pool toodud veaotsingu päringutele saame pärida erinevaid pilves olevaid andmeid ning neid kokkuvõtvalt esitada. Näiteks Query struktuurpäring nägemaks viimase 7 päeva ebaõnnestunud DNS päringuid sorteerituna klientide järgi.  

Joonis 6. Source https://manage.mist.com/

Marvis Action toob esile Mist poolt leitud suurema mõjuga probleemid ning soovitab tegevusi nende lahendamiseks. Keskkonnal on olemas ka piletisüsteemi alged, ehk probleemi saab suunata kohe konkreetsele inimesele lahendamiseks. Probleemid võivad olla alates Radiusest, kuni switchis puuduvate vlanide või katkiste kaabliteni. Täpsema ülevaate Marvis Action funktsioonidest leiate: https://www.mist.com/documentation/what-is-marvis-actions/

Asukoha määramise teenus

Kolmandaks teenuseks jätsin Eestis suhteliselt vähe levinud asukoha määramise lahendused. Sarnaselt VA/Marvisega on tegu eraldi litsentseeritava teenusega, mis jaguneb kaheks Asset tracking(Mist tugijaamad kuulab RF tagidelt tulevaid signaale) ning User Engagement(lõppkasutaja seadmes olev rakendus kuulab Mist tugijaamasid ja suhtleb Mist pilvega). Mõlemad kasutavad asukoha määramiseks Bluetoothi.

User Engagement puhul on vaja klient seadmetesse eraldi kolmanda osapoole rakendust, mis kuulab Mist tugijaamadelt tulevaid signaale ning edastab(Mobile SDK) need Mist pilve. Pilves tehakse kalkulatsioonid ning tagastatakse koordinaat, mis siis omakorda paigutatakse rakenduses kaardile.

Asset trackingut saab kasutada ilma eraldi rakenduseta, juhul kui Misti pakutavast kaardivaatest piisab. Levinuim viis on aga sarnaselt User Engagement lahendusega eraldi kolmanda osapoole tarkvara kasutamine. Sellisel juhul loeb see tarkvara Mist pilvest RFID asukoha koordinaadi ja kuvab kasutajale.

Milles poolest erineb Mist asukoha määramise lahendus teistest tootjate sarnastest lahendustest? Iga tugijaama sees kasutatakse 16 Bluetooth suundantenni, millest pooled toimivad saatjana ning teised vastuvõtjana. Tulenevalt sellest väheneb vajadus kasutada eraldi seisvaid Bluetooth beaconeid ning üks tugijaam tagab suurema täpsuse.

Kokkuvõte

Tänu Misti ostule on Juniper sisenenud tugevalt WiFi ja ka laiemalt uuepõlvkonna kohtvõrgu haldus turule ning eristab end teistest just artiklis mainitud AI põhise Assurance ja Virtual Assitant/Marvis funktsioonidega. Pilve kogutud ning töödeldud andmed võimaldavad klientidel lihtsamalt, kiiremalt ja targemalt tagada ühendunud kasutajate ja seadmetele probleemide vaba töö. Pidevalt kasvav Mist keskkonna tugi teistele Juniperi seadmetele(EX switchidele zero-touch provisoning suvest) ning roadmapis ka SRX tulemüürid annab kinnitust, et Mist on tulnud selleks, et siia jääda.

PS! Kui tekkis huvi ja sooviks rohkem Misti kõhtu piiluda, siis soovitan vaadata ka antud videot: https://vimeo.com/372813947 või kirjuta meile!